Noteikumi un nosacījumi

 

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

ŠIS IR SVARĪGS JURIDISKS DOKUMENTS, KAS REGLAMENTĒ JŪSU LĪGUMA AR PRIORITY-1, INC. ("PRIORITY1") NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. ŠIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI IR JURIDISKS LĪGUMS STARP KLIENTU UN PRIORITY-1, UN, IZMANTOJOT PRIORITY-1 PAKALPOJUMUS, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT VISUS TURPMĀK IZKLĀSTĪTOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET ŠO DOKUMENTU.

(1) Kravu pārvadājumu starpniecība: Priority1 ir kravu pārvadājumu brokeris, kas nav balstīts uz aktīviem un ir reģistrēts Federālajā kravu autopārvadātāju drošības administrācijā ("FMCSA"), pazīstams arī kā "kravu loģistikas uzņēmums" vai "kravu pārvadājumu brokeris". Priority1 nekad neuztur, neapstrādā, neglabā, neuzglabā, nepārņem savā īpašumā vai nepārvadā kravas. Klients atzīst, ka Priority1 ir kravu brokeris, nevis "kravu pārvadātājs".

(2) Kravas pārvadātājs: Pārvadātājs ir attiecīgi licencēts un reģistrēts uzņēmums, kas pilnībā vai daļēji nodrošina Klienta sūtījuma faktisko transportēšanu ("Pārvadātājs"). Uz šādu kravas Pārvadātāju vai Pārvadātājiem, kas ir iesaistīti Sūtījuma pārvadāšanā, attiecas visi štata un federālie likumi un noteikumi, kas piemērojami Sūtījuma pārvadāšanai, un tādēļ tie ir pilnībā atbildīgi par Sūtījumu. Klients saprot un piekrīt, ka Pārvadātājs, kas pārņems kravu un faktiski transportēs Sūtījumu, būs pilnībā atbildīgs par Sūtījuma transportēšanu un piegādi. Priority1 nav Pārvadātājs.

(3) Klienta saistības : Klients ir atbildīgs par precīzu Sūtījuma svara, izmēru, izmēru un aprakstu, tostarp kravas klases un Nacionālās kravu autopārvadājumu klasifikācijas (NMFC) koda norādīšanu, un, ja tas netiek izdarīts, var tikt iekasēta papildu maksa. 3. Klients apzinās, ka visas kravas pārvadājumu likmes ir norādītas par piegādi no uzņēmuma līdz uzņēmumam un no piestātnes līdz piestātnei. Ir pieejami pakalpojumi iedzīvotājiem, un par tiem tiek iekasēta maksa kā par papildpakalpojumu. Ja Klients pieprasa iekraušanu un/vai piegādi no mājokļiem, Klients garantē, ka šīs vietas būs pieejamas pārvadātāja aprīkojumam. Klients apņemas nodrošināt līdzekļus sūtījuma iekraušanai un izkraušanai, ja vien šie pakalpojumi nav apmaksāti kā papildpakalpojums. Klients apņemas nodrošināt, ka Pārvadātājs pienācīgi sagatavo Sūtījumu pārvadāšanai (ar NMFC prasībām atbilstošu iepakojumu un atbilstošu adresi), kā arī nodrošināt, ka Pārvadātājs pienācīgi nostiprina un pārklāj ar brezentu jebkādu plakanizētu kravu, ja vien Klients nav par šiem pakalpojumiem vienojies ar Priority1 kā par papildpakalpojumu. Klients apņemas arī nodrošināt, ka Pārvadātājs ir saņēmis visas nepieciešamās atļaujas negabarīta vai lielgabarīta kravām, ja vien Klients ar Priority1 nav organizējis atļauju saņemšanas pakalpojumus kā papildu pakalpojumu. Klients PIEŅEMAS APMAKSĒT VISUS PAKALPOJUMUS, KĀ PRIEKŠVIETAS 1 un Pārvadātājs.

(4) Preču pavadzīme ("BOL" ): Klientam ir jāiesniedz BOL Pārvadātājam. Priority1 nav pienākuma veikt jebkādus maksājumus, apstrādāt vai sniegt palīdzību saistībā ar jebkādām Pretenzijām, kā arī ievērot jebkādus tarifu piedāvājumus, ja: (i) ir notikusi neatļauta BOL pārveidošana vai izmantošana attiecībā uz Sūtījumu, vai (ii) Klients nodod Kravu pārvadāšanai pārvadātājam, kas nav BOL norādītais Pārvadātājs, vai (iii) Klients izmanto jebkuru BOL, ko nav apstiprinājis vai izdevis Priority-1. NAV IESPĒJAMS IESPĒJAMS APSTĀSTĪJUMU, KĀ "Pārvadātājs" BOLĀ NAV UZRAISĪTS Priority-1. Attiecīgi Klients piekrīt, ka šāds Pārvadātājs ir pilnībā atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu.

(a) Par mazāk nekā kravas automašīnām ("LTL") sūtījumiem: Klientam ir jāizmanto Priority1 sistēmas ģenerētais BOL, ko Priority1 izsniedz kā Klienta pārstāvis. Klients piekrīt parakstīt šo BOL pirms saņemšanas. Pēc tam Klientam ir jāiesniedz vai jāpanāk, lai tā parakstītājs iesniedz divas (2) parakstītā BOL kopijas Pārvadātājam saņemšanas vietā. Klients vai Klienta pārstāvis nosūta sūtījumu tieši faktiskajam pārvadātājam, kas veic pārvadājumus.

(b) Kravas automobiļu kravu ("TL") sūtījumiem: Klientam ir nepieciešams BOL, ko Klients izdrukās no Priority1 klientu portāla. Ja to neizsniedz Pārvadātājs, to var izsniegt Priority1 kā Klienta pārstāvis vai pats Klients. Visos pārējos aspektos 4. punkta a) apakšpunkta noteikumi attiecas gan uz LTL, gan TL sūtījumiem.

(5) Nepieciešamā dokumentācija: Ja Klients neaizpilda visus pārvadāšanai nepieciešamos dokumentus vai ja tā iesniegtie dokumenti nav piemēroti Pakalpojumiem, Klients ar šo uzdod Priority1, ja to atļauj likums, aizpildīt, labot vai aizstāt dokumentus uz Klienta rēķina. Tomēr Priority1 nav pienākuma to darīt. Ja šī sūtījuma piegādes pabeigšanai ir nepieciešama BOL aizvietojoša forma un Priority1 aizpilda šo dokumentu, tiks piemēroti aizvietojošā BOL noteikumi. Priority1 nav atbildīgs Klientam vai jebkurai citai personai par darbībām, kas veiktas Klienta vārdā saskaņā ar šo noteikumu.

(6) BOL un nosūtīšanas noteikumi: Jebkurš BOL, kas sagatavots saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, ir NENOLEMJAMS, to ir sagatavojis pats reģistrētais Klients, Pārvadātājs vai Priority1 Klienta vārdā, un tas ir uzskatāms par Klienta sagatavotu. Pārvadātāja, kas faktiski nodrošina Sūtījuma pārvadāšanu, izdotajiem Vispārīgo noteikumu tarifiem visos gadījumos ir prioritāte pār jebkuriem BOL noteikumiem un šeit izklāstītajiem Priority1 Noteikumiem un nosacījumiem, izņemot to, ka jebkurš mēģinājums noteikt Priority1 kā "Pārvadātāju" ir spēkā neesošs, un ar nosacījumu, ka turpmāk minētie noteikumi ir pieļaujami tikai tādos apstākļos, kas var būt noteikti Priority1 līgumā ar Pārvadātāju: (a) Pārvadātājs tieši izraksta Klientam rēķinus par tarifiem un maksājumiem, (b) Pārvadātājs var vērsties pret jebkuru citu Kravas sūtījuma pusi, lai samaksātu šādus tarifus un maksājumus, un (c) Pārvadātājs var izmantot jebkuru likumā vai vispārējā tiesību aktos noteikto aizturējuma tiesības, kas tam citādi varētu būt uz Klienta kravu. Šo noteikumu un nosacījumu un Pārvadātāja Vispārīgo noteikumu tarifā noteikto noteikumu un nosacījumu pretrunas gadījumā noteicošais ir Pārvadātāja Vispārīgo noteikumu tarifs, ar izņēmumiem un nosacījumiem, kas tikko norādīti. Tomēr, ja kāds jautājums nav ietverts šādā Vispārīgo noteikumu tarifā, noteicošie ir šie Noteikumi un nosacījumi. Visi piemērojamie pārvadātāja Vispārīgo noteikumu tarifa un Priority1 Noteikumu un nosacījumu noteikumi, tostarp, bet ne tikai, visi atbildības ierobežojumi, attiecas ne tikai uz izvēlēto pārvadātāju, bet arī uz tā aģentiem un apakšuzņēmēju pārvadātājiem.

(7) Klienta garantijas: Klients apzinās savu atbildību ievērot un garantē atbilstību visiem spēkā esošajiem štata un federālajiem likumiem, noteikumiem un regulām, tostarp, bet ne tikai, muitas likumiem, importa un eksporta likumiem, ekonomiskajām sankcijām (ja tās atzīst ASV valdība) un jebkuras valsts, uz kuru, no kuras, caur kuru vai pāri kurai var tikt pārvadāts Sūtījums, valdības noteikumiem. Klients piekrīt sniegt šādu informāciju un aizpildīt un pievienot kravas pavadzīmei dokumentus, kas nepieciešami, lai ievērotu šādus likumus, noteikumus un regulējumus. Priority1 neuzņemas nekādu atbildību pret Klientu vai jebkuru citu personu par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies tādēļ, ka Klients nav ievērojis šo noteikumu. Jebkura fiziska vai juridiska persona, kas rīkojas Klienta vārdā, plānojot pārvadājumus saskaņā ar šo līgumu, garantē, ka tai ir tiesības rīkoties Klienta vārdā un tiesības juridiski saistīt Klientu.

(8) Priority1 var anulēt šo Līgumu un atteikties no jebkādu pakalpojumu sniegšanas Klienta vārdā, ja iestājas kāds no šādiem gadījumiem: BOL nav parakstījis Klients, BOL ir mēģināts norādīt Priority1 kā "Pārvadātāju", BOL ir nesankcionēti grozīts vai nesankcionēti izmantots, sūtījumi ir nodoti jebkuram citam pārvadātājam, nevis tam, ko norādījis Priority1, un LTL sūtījumi ir nodoti ar jebkuru BOL, ko nav izdevis Priority1.

(9) Tarifu un maksu aprēķināšana: Sūtījumi tiek novērtēti saskaņā ar piemērojamajiem Pārvadātāja piedāvātajiem tarifu noteikumiem, pamatojoties uz Klienta sniegto un Klienta apstiprināto informāciju par sūtījumu. Tarifa aprēķinā tiek ņemts vērā sūtāmā(-o) sūtījuma(-u) veids (klase), svars, izmērs, tilpums, iesaiņojuma veids, sūtījumu skaits un komerciāla vai sadzīves sūtījumu saņemšana vai piegāde, pieprasītā pakalpojuma veids un pārvadāšanas laiks. Pārvadāšanas maksās var būt iekļautas atlaides no publicētajiem pārvadātāja tarifiem, un tās ir atkarīgas no samaksas pārvadātāja noteiktajos maksāšanas termiņos. Cenu informācija punktos. (10) un (11) punktā ir balstīta uz noteikumiem, kas parasti ir pieejami saskaņā ar Priority1 līgumiem ar Pārvadātājiem, kurus bieži izvēlas Priority1 klienti. Ja šādi cenu noteikšanas noteikumi Klientam nav pieņemami, lūdzu, pirms sūtījuma pieteikuma iesniegšanas paziņojiet par to Priority1, norādiet vēlamos noteikumus, un Priority1 pieliks komerciāli pamatotas pūles, lai atrastu Pārvadātāju, kas atbilst šādiem noteikumiem. Visas summas, kas jāmaksā par pakalpojumiem, kuri iegādāti no Priority1, ir jāsamaksā P.O. Box 840808, Dallas, TX 75284-0808 piecpadsmit (15) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas bez atskaitījumiem vai ieskaita. Priority1 īpaši patur tiesības grozīt vai koriģēt maksu un izrakstīt atkārtotu rēķinu Klientam, ja: (i) sākotnēji norādītās summas pamatā bija nepareiza informācija, ko sniedzis Klients; vai (ii) pamatoti bija nepieciešami pārvadātāja papildu pakalpojumi; vai (iii) Klients pilnvaroja pārvadātāju veikt savākšanas, transportēšanas, piegādes vai citas saistītās funkcijas, kas nav paredzētas BOL. Jebkurš klienta strīds par jebkuru rēķinu ir jāiesniedz rakstiski, konkrēti norādot strīda būtību, un jāiesniedz trīsdesmit (30) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja Priority1 laikus nesaņems rakstisku paziņojumu par strīdu, tiks pieņemts, ka rēķini ir spēkā.

(10) LTL pakalpojums: Sūtījumu LTL tarifi ir balstīti uz izcelsmes un galamērķa pasta indeksiem, attālumu, preču kravas klasi pēc NMFC, neto pārvadāšanas svaru (ieskaitot visus iesaiņojuma materiālus, iesaiņojumu un/vai paliktņus) kā izmaksas par mārciņu, izmēriem, kravas veidu un tranzītam nepieciešamās telpas apjomu kā izmaksas par kubikpēdu un/vai kravas automašīnas garumu.

(11) TL dienests: Sūtījumu TL tarifu pamatā ir Dock Door Pick-up/Dock Door Delivery un Shipper Load/Consignee Unload, un tie ir atkarīgi no valsts un nobraukuma. Pilnas kravas kravas pārvadājumos ietilpst divas (2) stundas aizturēšanas laika iekraušanas un piegādes laikā. Saskaņā ar izvēlētā Pārvadātāja cenu noteikumiem var tikt piemērota papildu maksa, tostarp, bet ne tikai, par vilcēja aizturēšanu, piekabes aizturēšanu un autovadītāja palīdzību. Par papildu aizturēšanas laiku pārvadātāji parasti iekasē 75 ASV dolārus par stundu, bet ne vairāk kā 600 ASV dolāru dienā. Par visiem TL pārvadājumiem, kas atcelti mazāk nekā četras stundas pirms plānotās saņemšanas dienas un laika, parasti tiek piemērota atcelšanas maksa 350,00 USD vai 20 % apmērā atkarībā no tā, kura summa ir lielāka. Ekspedīta sūtījumu tarifi ir balstīti uz faktisko vai izmēru svaru. Ja paātrinātajā sūtījumā ir negabarīta krava, var tikt piemērota papildu maksa un tranzīta dienas. Blanket Wrap/High Value Goods likmes tiek noteiktas atkarībā no štata/maršruta, svara (faktiskā vai blīvuma) un preces/produkta veida. Plakano kravu tarifus nosaka atkarībā no aprīkojuma veida, attāluma no štata līdz štatam/jūdzi un svara. Ja viengabarīta kravā ir negabarīta krava, kā to nosaka valsts vai valstis, caur kurām tā tiks pārvadāta, var tikt piemērota papildu maksa un tranzīta dienas.

(12) Garantētā tranzīta laika pakalpojumi: Ja vien Garantētais pakalpojums nav īpaši norādīts kā maksas papildpakalpojums, piegādes laiks ir tikai aptuvens. Ja Garantētais pakalpojums ir iekļauts kā papildpakalpojums, tas ietver tikai izvēlētā pārvadātāja norādīto tranzīta laiku. Garantētā piegāde
pakalpojuma tranzīta laikā nav iekļautas brīvdienas un/vai brīvdienas, ko nosaka konkrētais Pārvadātājs. Šis pakalpojums negarantē konkrētu savākšanas laiku. Uzņemšanas diena nav iekļauta tranzīta laika kvalifikācijā un aprēķinā. Garantētā tranzīta laika pakalpojuma garantiju anulē kavējumi, ko izraisa stihiskas nelaimes, karš, laikapstākļi vai kavējumi, kas radušies valsts vai federālās varas iejaukšanās dēļ. Pārvadātāja atbildība par Garantēto tranzīta laiku nekādā gadījumā nepārsniedz rēķinā norādīto papildu maksu. Klients nekādā gadījumā neuzskata Pārvadātāju vai Priority1 par atbildīgu par zaudējumiem, negūto peļņu, zaudētām iespējām, ekonomiskajiem zaudējumiem, izdevumiem vai īpašiem, izrietošiem vai nejaušiem zaudējumiem, kas Klientam varētu būt radušies, ja tranzīta laiks ir ilgāks par paredzēto. Gadījumā, ja Pārvadātājs neievēro pieprasīto Garantēto pakalpojumu, Klientam ir atļauts 10 darba dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas iesniegt Pārvadātājam rakstisku pretenzijas pieprasījumu, ko nodod Priority1 pārziņā. Ja Priority1 nesaņem pretenzijas pieprasījumu vai saņem pieprasījumu pēc atļautajām 10 darba dienām, tiks uzskatīts, ka Pārvadātāja sniegtais pakalpojums atbilst visiem Garantētā pakalpojuma standartiem, un pretenzijas pieprasījums automātiski tiks uzskatīts par nederīgu un noraidīts. Gadījumā, ja Pārvadātājs nenodrošina Garantētā tranzīta laika pakalpojumu, kā noteikts, Priority1 48 stundu laikā pēc tam, kad Pārvadātājs ir atzinis savu atbildību, kreditēs minētā Klienta kontu. Priority1 nekādā gadījumā nav atbildīga par Garantijas neizpildi, kā arī netiek kreditēts konts, ja Klients neizmanto Priority1 Preču pavadzīmi.

(13) Tā kā Priority1 nav kopīgs pārvadātājs vai jebkāda veida pārvadātājs, tas patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī atteikt jebkuru sūtījumu.

(14) Sūtījuma aizkavēšanās: Ne Priority1, ne izraudzītais Pārvadātājs nav atbildīgs par piegādes kavējumiem, kas radušies nelaimes gadījumu, valdības iejaukšanās, laika apstākļu, citu stihisku nelaimju, citu 20. punkta pirmajā teikumā minēto iemeslu vai jebkādu citu no Priority1 un/vai Pārvadātāja neatkarīgu apstākļu dēļ.

(15) Sūtījuma sagatavošana: Ja vien īpašā abu Pušu rakstiski apstiprinātā nolīgumā nav noteikts citādi, Klients ir atbildīgs par sūtījuma pienācīgu sagatavošanu, iesaiņošanu, kravas nostiprināšanu un adresēšanu. Ja vien nav noteikts citādi, Klients ir atbildīgs par līdzekļu nodrošināšanu Sūtījuma iekraušanai un izkraušanai.

(16) Prasības un atbildības ierobežojumi: Priority-1 ir starpnieks un nekādos apstākļos nav atbildīgs Klientam par Klienta preču zaudējumiem vai bojājumiem. Atbildību, ja tāda ir, par šādiem zaudējumiem un bojājumiem Klientam uzņemas Pārvadātājs. Priority1 neapdrošina un neatlīdzina Klientam zaudējumus, bojājumus, aizkavēšanos vai citu atbildību, kas izriet no Sūtījuma vai rodas saistībā ar to. Pretenzijas gadījumā Klients vēršas tikai pie Pārvadātāja un/vai sava apdrošinātāja, lai saņemtu atlīdzību par zaudējumiem vai bojājumiem. Ja Klients nav sūtījuma saņēmējs, tas piekrīt likt saņēmējam pārbaudīt sūtījumu piegādes brīdī un pirms parakstīšanas dokumentēt visus bojājumus piegādes kvītī. Tā kā Pasūtītāja kravas pārvadāšanu veic tikai un vienīgi Pārvadātājs, nevis Priority1, Pasūtītājs apņemas nodrošināt Priority1 nekaitīgumu par Pārvadātāja sniegtajiem pakalpojumiem (t. i., kravas pārvadāšanu). Klients piekrīt samaksāt Priority1 saskaņā ar šo Līgumu neatkarīgi no strīdiem, kas var rasties vai var nerasties ar Pārvadātāju. Klients arī saprot un piekrīt, ka uz to attieksies un tam būs saistoši konkrēti Pārvadātāja ierobežojumi attiecībā uz prasībām, zaudējumiem un/vai zaudējumiem, un ka tas nevarēs atgūt zaudējumus vai kaitējumu, kas pārsniedz šos ierobežojumus.

(17) Trešās puses segums: Priority1 nav apdrošināšanas sabiedrība vai apdrošināšanas aģents, taču pēc Klienta pieprasījuma centīsies palīdzēt Klientam iegūt trešo personu apdrošināšanu, izmantojot apdrošinātājus, ar kuriem Priority1 uztur komerciālas attiecības. Ja Klients ar Priority1 palīdzību iegādājas šādu trešās puses segumu un pēc tam nolemj atcelt Sūtījumu pēc seguma iegādes, maksa par trešās puses segumu netiek atmaksāta un netiek ieskaitīta Klienta kontā.

(18) Prasījumu palīdzība : Lai gan Priority1 nav pārvadātājs un neuzņemas atbildību par kravas zaudējumiem vai bojājumiem saistībā ar tā organizētajiem sūtījumiem, tas pēc Klienta pieprasījuma centīsies palīdzēt Klientam kā Klienta pārstāvis iesniegt pretenzijas par kravas zaudējumiem un bojājumiem. Ja Klients vēlas šādu palīdzību, tam 48 stundu laikā pēc kravas piegādes ir jāiesniedz rakstiska pretenzija Priority1. Priority1 palīdzēs Klientam iesniegt Klienta pretenziju Pārvadātājam, taču nekādā gadījumā neatbild par šādu pretenziju apmaksu un nesniedz nekādu apliecinājumu, garantiju vai garantiju attiecībā uz šādu pretenziju iznākumu vai apdrošināšanas seguma pieejamību, no kura Pārvadātājs varētu apmaksāt šādas pretenzijas. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo Pasūtītāju no atbildības par kravas pārvadājumu maksas samaksu. Klienta kontam jābūt pilnībā apmaksātam, pirms Priority1 sniedz Klientam palīdzību pretenzijas izskatīšanā pret Pārvadātāju par zaudējumiem vai bojājumiem.

(19) Atbildības izņēmumi: Priority1 nekādā gadījumā nav atbildīga par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, nepareizu piegādi vai nepiegādāšanu, kas radušies: (i) Pārvadātāja, Pasūtītāja vai jebkuras citas puses, kura ir ieinteresēta sūtījumā, darbības, saistību neizpildes vai bezdarbības; vai (ii) sūtījuma rakstura vai defekta dēļ; vai (iii) Pasūtītājam pārkāpjot jebkuru šo Noteikumu un nosacījumu, BOL, Pārvadātāja tarifa noteikumu, tostarp nepareizi vai nepietiekami iepakojot, nostiprinot, marķējot vai adresējot; (iv) nav ievēroti noteikumi, kas attiecas uz pārvadāšanai nepieņemamiem sūtījumiem vai sūtījumiem, kas pieņemami tikai ar noteiktiem nosacījumiem; vai (v) stihiskas nelaimes, gaisa vai jūras briesmas, valsts ienaidnieki, valsts iestādes, muitas vai karantīnas amatpersonu darbība vai bezdarbība, karš, terorisms, nemieri, streiki, darba strīdi, trūkums, laika apstākļi vai transportlīdzekļu, lidaparātu vai citu iekārtu mehāniska aizkavēšanās vai bojājumi; vai (vi) citu personu, kas nav Priority1 darbinieki, darbība vai bezdarbība. Klients atzīst, ka, lai nodrošinātu konkurētspējīgus tarifus par pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Puses ir vienojušās kā būtisku šo Noteikumu un nosacījumu nosacījumu, ka zaudējumu vai kaitējuma risks, kas rodas Priority1 iespējamās atbildības rezultātā, ir ierobežots līdz maksai, ko Priority1 ir nopelnījis saistībā ar Sūtījumu. Priority1 atbildība, ja tāda ir, par Priority1 Noteikumos un nosacījumos noteiktās garantijas vai apņemšanās pārkāpumu ir ierobežota līdz kopējai kompensācijai, ko Klients samaksājis par Priority1 sniegtajiem pakalpojumiem. Pārvadātāja atbildība par kravu attiecībā uz vienu sūtījumu nepārsniedz 100 000 ASV dolāru, ja vien nav īpaši norādīts citādi. Papildu kravas apdrošināšanu, kas sedz visu sūtījuma vērtību, var iegādāties pirms sūtījuma saņemšanas, pēc savlaicīga iepriekšēja Klienta pieprasījuma un par papildu samaksu Klientam. Priority1 nav atbildīga par zaudējumiem, nepareizu piegādi vai nepiegādāšanu, kas radušies, Klientam pārkāpjot kādu(-us) no Noteikumiem un nosacījumiem (attiecīgā gadījumā), citus piemērojamos konosamenta noteikumus vai izvēlētā pārvadātāja Vispārīgo noteikumu tarifa prasības. Lai nepieļautu nepareizu piegādi, piedāvājot kravu viltus personām, kas uzdodas par izraudzītā Pārvadātāja pārstāvjiem, Klients ir atbildīgs par to, lai saņemšanas vietā tiktu pārbaudīta saņemošā autovadītāja identitāte un marķējums uz viņa/viņas aprīkojuma un lai tas atbilstu Pārvadātājam, kas norādīts Priority1 izsniegtajā vai Priority1 sistēmā ģenerētajā pavadzīmē.

(20) Garantijas atteikums: PRIORITY1 NESNIEDZ NEKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, GARANTIJAS PAR KOMERCIĀLU ATBILSTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM, ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDĒM VAI ATTIECĪBĀ UZ TĀS TĪMEKĻA VIETNI, TĀS TĪMEKĻA VIETNĒ SNIEGTO INFORMĀCIJU VAI PAKALPOJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR TĀS TĪMEKĻA VIETNĒ VEIKTAJIEM DARĪJUMIEM. Priority1 NEGARANTĒ PIEGĀDĀŠANU KĀDĀ KONKRĒTĀ LAIKĀ UN DATUMĀ. Jebkurā gadījumā Priority1 NAV ATBILDĪGS PAR ĪPAŠIEM, NEPAREIZĒJIEM UN KONKVENTĒTIEM KAITĒJIEM ATBILDĪJUMIEM, IETVEROT, BET neaprobežojoties ar peļņas vai ienākumu zaudējumiem, neatkarīgi no tā, vai PRIORITY1 bija zināms, ka šādi zaudējumi varētu rasties.

(21) Norises vieta, tiesas izvēle un tiesību aktu izvēle: Klients apzinās, ka Priority1 ir kravas pārvadājumu brokeris, kas atrodas un darbojas Arkanzasas štatā. Izņemot gadījumus, kad to nosaka piemērojamie federālie likumi un noteikumi, šo Līgumu reglamentē Arkanzasas štata likumi, neņemot vērā tā tiesību aktu izvēles doktrīnas. Priority1, Klients un izvēlētais Pārvadātājs (saskaņā ar tā atsevišķu līgumu ar Priority1) vienojas, ka jebkuras tiesvedības, kas saistīta ar Priority1 sniegtajiem Pakalpojumiem vai tā tīmekļa vietnēm, vieta ir tikai un vienīgi Arkanzasas štata Pulaski apgabala tiesas vai Amerikas Savienoto Valstu Arkanzasas štata austrumu apgabala Rietumu nodaļas tiesas. Gadījumā, ja Priority1 ir uzvarētāja puse jebkurā tiesvedībā, kas vērsta uz šo Noteikumu un nosacījumu izpildi vai maksājuma piedziņu no Klienta, Priority1 ir tiesības no Klienta piedzīt samērīgu advokāta honorāru un izdevumus.

(22) Maksājums par pakalpojumiem: Klients uzņemas pilnu atbildību par pareizu un precīzu BOL. Klients piekrīt maksāt par visiem faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem. Norēķinu pamatā būs šādu faktisko datu patiesums: faktiskā nosūtītā prece, faktiskais pārvadājuma svars, ieskaitot iepakojumu, kastes un paliktņus, faktiskie izmēri, faktiskais tilpums, NMFC preču kods, faktiskā kravas klase, vienību skaits, pieprasītā pakalpojuma veids un citi piemērojamie papildmaksājumi, tostarp, bet ne tikai, visas nodevas, muitas maksājumi, valdības sodi un sodanaudas, nodokļi un Priority1 advokāta atlīdzība un juridiskās izmaksas, kas attiecināmas uz šo Sūtījumu un/vai visiem strīdiem saistībā ar Sūtījumu.

(23) Par visiem Pakalpojumiem tiek iekasēta maksa no Klienta konta to nosūtīšanas brīdī, piemērojot mūsu tūlītējas apmaksas atlaides likmes. Ja maksājums par Pakalpojumiem netiek saņemts Klienta noteiktajā termiņā, (a) kontam tiks piemērota vienreizēja maksa par atkārtotu apstrādi 50 ASV dolāru apmērā un (b) nokavējuma maksa būs 10 % no kopējās kavētās summas. Visi Priority1 saņemtie līdzekļi tiks attiecināti uz vecāko (pēc saņemšanas datuma) nesamaksāto rēķinu.

(24) Ja faktiskais Sūtījuma apraksts vai faktiski nepieciešamie Pakalpojumi izrādīsies atšķirīgi no BOL norādītajiem, tiks aprēķināti papildu maksājumi un iekasēti no Klienta konta. Maksājot ar kredītkarti vai elektroniskajiem līdzekļiem, Klients piekrīt, ka tas būs atbildīgs par visiem maksājumiem, kas maksājami, ieskaitot jebkādas korekcijas, par šādu Klienta sūtījumu. Šīs maksas un korekcijas, ja tādas ir, tiks automātiski debetētas no Klienta kredītkartes vai bankas konta.

(25) Tā kā Priority1 nav faktiskais pārvadātājs, Klients piekrīt, ka tas neaizturēs maksājumu vai neatteiksies no atbildības par maksājumu Priority1 tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar strīdiem ar Pārvadātāju.

(26) Maksājuma veids: Ja vien Klients nav reģistrējies saskaņā ar plānu, kas piedāvā specializētu maksājuma veidu, Klientam, reģistrējoties Pakalpojumu saņemšanai, ir jānorāda kredītkartes konta numurs, kas ir izsniegts uz Klienta vārda vai kuru Klients ir pilnvarots izmantot. Šī karte tiks izmantota kā Klienta galvenā maksājuma metode. Visi maksājumi tiek veikti saskaņā ar cenu noteikumos un citā informācijā, kas attiecas uz izvēlētajiem Pakalpojumiem, minētajiem nosacījumiem. Piekrītot šiem Noteikumiem un nosacījumiem, Klients pilnvaro un uzdod Priority1 automātiski iekasēt visas summas, kas Klientam jāmaksā saistībā ar Klienta transporta pakalpojumu izmantošanu, no kredītkartes, kuru Klients norādīja reģistrācijas procesā, vai no kredītkartes numura, kuru Klients var norādīt vēlāk. Klients ir atbildīgs par tās kredītkartes informācijas atjaunināšanu, kuru Klients izmanto, lai samaksātu par pakalpojumiem. Ja Klients par Priority1 pakalpojumu izmantošanu norēķinās ar savu kredītkarti, Klienta tiesības izmantot pakalpojumus ir atkarīgas no Klienta kredītkartes izdevēja noteiktajiem limitiem. Ja Klients neatjaunina kredītkartes informāciju, Priority1 var apturēt Klienta Pakalpojumu izmantošanu vai pēc Priority1 izvēles var automātiski pārcelt Klientu uz citu rēķinu apmaksas kārtību. Priority1 var nodrošināt arī citas norēķinu iespējas. Ja Priority1 dara pieejamas citas norēķinu iespējas, Klients piekrīt ievērot šīm iespējām piemērojamos noteikumus un nosacījumus.

(27) Izmaiņas noteikumos un nosacījumos: Priority1 ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai grozīt noteikumus un nosacījumus, kas piemērojami Klienta izmantotajiem Priority1 Pakalpojumiem, vai noteikt jaunus nosacījumus, tostarp, bet ne tikai, papildināt lietošanas maksu un maksas. Šādas izmaiņas, modifikācijas, papildinājumi vai svītrojumi stājas spēkā nekavējoties pēc paziņojuma saņemšanas, ko var sniegt, tostarp, bet ne tikai, elektroniski vai pa parasto pastu, vai jebkādā citā veidā, ar kuru Klients saņem paziņojumu. Jebkura Priority1 Pakalpojumu izmantošana, ko Klients veic pēc šāda paziņojuma saņemšanas, tiek uzskatīta par šādu izmaiņu, modifikāciju vai papildinājumu pieņemšanu no Klienta puses.

(28) Atdalāmība: Gadījumā, ja kompetentas jurisdikcijas tiesa kādu šī Līguma noteikumu, nosacījumu vai nosacījumu atzīst par spēkā neesošu vai neizpildāmu, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

(29) Nav atteikuma: Ja Priority1 neuzstāj uz tūlītēju un precīzu jebkura šī Līguma noteikuma vai nosacījuma izpildi vai Priority1 neuzstāj uz jebkuru no šajā Līgumā paredzētajām tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem vai neizmanto tos vienā vai vairākos gadījumos, tas nenozīmē atteikšanos no šī vai jebkura cita noteikuma, nosacījuma, tiesībām vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa šajā vai jebkurā nākamajā gadījumā.

(30) ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA: Ja pret Priority1 tiek ierosināta kāda tiesvedība vai celta prasība, vai Priority1 tiek uzliktas soda naudas vai sankcijas, kas izriet no KLIENTA darbības, bezdarbības vai nevērības, KLIENTS APŅEMAS ATBALSTĪT UN AIZSARDZĪT Priority1 NO VISĀM UN VISĀM ŠĀDĀM PRASĪBĀM, PIETEIKUMIEM, IZMAKSĀM, ZUDUMIEM, IZMAKSĀM, SAISTĪBĀM, SANKCIJĀM, SODIEM UN ATBILDĪJUMIEM.

(31) Saistošais efekts: Persona, kas pērk šajos Noteikumos un nosacījumos paredzētos pakalpojumus Klienta vārdā, atzīst un piekrīt, ka tā ir skaidri un faktiski pilnvarota saistīt Klientu ar šo Līgumu. Šis Līgums ir saistošs un no tā labumu gūst Puses un to attiecīgie mantinieki, tiesību pārņēmēji un cesionāri.

(32) Interpretācija: Šajos Noteikumos un nosacījumos ir aizstātas visas rakstiskas vai mutiskas vienošanās, apliecinājumi, garantijas, paziņojumi, solījumi un pušu vienošanās, izņemot šeit norādītos. Ja Klients noslēdz atsevišķu rakstisku un pienācīgi noformētu līgumu ar Priority-1, tikai pretrunīgiem noteikumiem šajā līgumā būs prioritāte pār šiem Noteikumiem un nosacījumiem. Jebkuram izvēlētā Pārvadātāja noteiktajam Vispārīgo noteikumu tarifam visos gadījumos ir prioritāte visos tiesvedības procesos, un, ja tie ir pretrunā, tiem ir prioritāte pār šiem Noteikumiem un nosacījumiem.

Pārskatīts 03042022